เมืองสองฝั่งคลองประวัติศาสตร์ เสด็จประพาสต้น ร.๕ เลื่องลือชาองุ่นหวาน ชาวบ้านน้ำใจงาม ล้นหลามผักผลไม้รายได้หลัก เรารักตลาดน้ำดำเนินฯ

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

ห้องสมุดมีชีวิต (Living Library)

ปัจจุบัน ห้องสมุดมีชีวิต
ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบายในการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ของไทยว่าควรทำให้
ห้องสมุดมีชีวิต

"ห้องสมุดมีชีวิต" (Living Library)
หมายถึง ห้องสมุดที่มีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัย
รักการอ่านอย่างยั่งยืนสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย
ด้วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา มีการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการเรียนรู้สามารถเข้าถึงสารสนเทศ
ได้อย่างรวดเร็ว มีบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ดังนั้น ห้องสมุดประชาชนอำเภอดำเนินสะดวก
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดห้องสมุดให้มีชีวิต
และมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด
โดยการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น
มีบริการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีสื่อสารสนเทศที่มีคุณภาพและ
มีประโยชน์ทางการศึกษา